facebook

Terms of services (AirSlides SaaS)

Last updated. 07.07.2021

1. General

All use of the service is regulated by AirSlides Terms of service. The terms is an agreement between you and AirSlides in use of the service. The agreement applies for all users of the service.

The service is owned and developed by Nivero AS, with main office in Storgata 24, 6413 Molde, Norway. Nivero can be contacted at post@nivero.no

2. The service

The service provides a platform for creating digital content and share this content with others.

To access the service, you must create a user account. When you create a user account, you must provide accurate and complete information about you as a user.

You are responsible for your log-in credentials and for any activity resulting from the use of your log-in credentials or other activity on your account on the service. You are responsible for maintaining the confidentiality of your log-in credentials and are fully responsible for all activities that occur through the use of your credentials or otherwise on your Account. You agree to notify us immediately if you believe the confidentiality of your log-in credentials has been compromised or if you suspect unauthorized use of your Account. You agree that we will not be liable for any loss or damage arising from unauthorized use of your credentials.

Any data, text, graphics, photographs (Not Unsplash) and their selection and arrangement, and any other materials uploaded to the Service by you is “Your Content.”

3. Disclamer

Any content you create or share with others is your responsibility. AirSlides is not responsible for inappropriate or punishable content created and shared by the user.

The service is provided as is. AirSlides will at all times keep the service up to date and reliable. But AirSlides cannot be held responsible for losses, costs or damages that arise as a result of using the service. If you experience errors or omissions, please feel free to contact us at post@airslides.io, and we will do our best to correct them.

When downgrading to the free plan, this happens at your next renewal date. You subscription will remain active at its current level through the end of the billeng period that you've already paid for.

Sorry, we do not offer refunds.

4. Abuse

AirSlides reserves the right to carry out any measures that are necessary to prevent or stop any form of misuse of the application, without notice. In case of suspicion of violation of the terms of service/ misuse of the service, AirSlides reserves the right to delete or deactivate your user account, change or delete content and / or deny you access to the service at its sole discretion and without this giving any claim.

5. Changes

We reserve the right to make improvements or changes to the service (both content and functionality), as well as change, add or remove parts of these terms of service, at any time and without notice. As a user of the application, you acknowledge and agree that AirSlides may stop (permanently or temporarily) offering the service (or functions in the service) to you, without notice to you.

6. Privacy

Our processing and use of your personal information are described in our privacy-policy. When you create a user account, you give your consent to our processing and use of your personal information.

7. Contact AirSlides

If you have questions related to the service, you can contact AirSlides Website: www.airslides.io E-mail: post@airslides.io

Brukervilkår (AirSlides SaaS)

Sist oppdatert. 07.07.2021

1. Generelt

All bruk av tjenesten er regulert av AirSlides brukervilkår. Vilkårene er en avtale mellom deg og AirSlides om bruk av tjenesten. Avtalen gjelder for alle brukere av tjenesten.

Tjenesten eies og utvikles av Nivero AS, med hovedkontor i Storgata 24, 6413 Molde, Norge. Nivero kan kontaktes på post@nivero.no

2. Tjenesten

Tjenesten er en plattform for å lage digitalt innhold å dele dette innholdet med andre.

For å få tilgang til tjenesten må du opprette en brukerkonto. Når du oppretter en brukerkonto må du oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg som bruker.

Du er ansvarlig for påloggingsinformasjonen din og for enhver aktivitet som skyldes bruk av påloggingsinformasjonen din eller annen aktivitet på kontoen din. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer gjennom kontoen din. Du samtykker å varsle oss umiddelbart hvis du mener at konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din er blitt kompromittert, eller hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen din. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlige for tap eller skade som følge av uautorisert bruk av legitimasjonen din.

Alle data, tekst, grafikk, fotografier (Ikke Unsplash) og deres plassering, og alt annet materiale som du laster opp til tjenesten, er "Ditt innhold."

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt innhold du lager eller deler med andre er ditt ansvar. AirSlides er ikke ansvarlig for upassende eller straffbart innhold opprettet og delt av brukeren.

Tjenesten leveres som den er. AirSlides vil til enhver tid holde tjenesten oppdatert og pålitelig. Men AirSlides kan ikke holdes ansvarlig for tap, kostnader eller skader som oppstår som følge av bruk av tjenesten. Hvis du opplever feil eller mangler, er du velkommen til å kontakte oss på post@airslides.io, så vil vi gjøre vårt beste for å rette dem.

Når du nedgraderer til gratis abonnement, skjer dette på neste fornyelsesdato. Abonnementet ditt forblir aktivt på det nåværende nivået til slutten av faktureringsperioden du allerede har betalt for.

Beklager, vi tilbyr ikke refusjon.

4. Misbruk

AirSlides forbeholder seg retten til å utføre tiltak som er nødvendige for å forhindre eller stoppe enhver form for misbruk av applikasjonen, uten varsel. Ved mistanke om brudd på brukervilkårene / misbruk av tjenesten, forbeholder AirSlides seg retten til å slette eller deaktivere brukerkontoen din, endre eller slette innhold og / eller nekte deg tilgang til tjenesten etter eget skjønn og uten at dette gir ethvert krav.

5. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer eller endringer i tjenesten (både innhold og funksjonalitet), samt endre, legge til eller fjerne deler av disse brukervilkårene, når som helst og uten varsel.

Som bruker av applikasjonen erkjenner du og godtar at AirSlides kan slutte (permanent eller midlertidig) å tilby tjenesten (eller funksjonene i tjenesten) til deg uten varsel.

6. Personvern

Vår behandling og bruk av din personlige informasjon er beskrevet i vår personvernerklæring. Når du oppretter en brukerkonto, gir du ditt samtykke til behandlingen og bruken av din personlige informasjon.

7. Kontakt AirSlides

Har du spørsmål i forhold til tjenesten, så ta kontakt med oss på AirSlides

Webside: www.airslides.io

E-mail: post@airslides.io